CARIERE
info

TEATRUL NAŢIONAL „RADU STANCA” SIBIU cu sediul în Sibiu, bld. C.Coposu, nr.2, jud Sibiu, organizează concurs pentru ocuparea postului de ECONOMIST GR.II și INGINER ADMINISTRATOR REȚEA GR.I

14-Feb-2017

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:


Condiții generale de participare la concurs:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea

Condiții specifice în vederea participării la concurs pentru postul de Economist gr.II:

 • - studii superioare de lungă durată, specializare științe economice
 • - minim 6 luni vechime în muncă;
 • - cunostinte bune de operare PC;
 • - abilităţi excelente de comununicare şi organizare;
 • -cunoasterea a cel putin unei limbi de circulatie internationala constituie avantaj,
 • - disponibilitate la program flexibil.

Concursul constă în următoarele etape succesive:

 • 1. selecţia dosarelor de înscriere, perioada 15.02.2017 – 03.03.2017, orele 16.00;
 • 2. proba scrisă, 08.03.2017, orele 10,00 la sediul Teatrului Național Radu Stanca;
 • 3. interviu, 10.03.2017, orele 10.00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.


Calendarul de desfăşurare al concursului:

 • - 15.02.2017 – 03.03.2017, orele 16.00–depunerea dosarelor,
 • - 08.03.2017,
 • ora 10,00 – 12,00, proba scrisă pentru postul de ECONOMIST gr.II
 • - 10.03.2017,
 • ora 10.00 – 12,00, interviu pentru postul de ECONOMIST gr.II

Contestațiile privind rezultatele se vor depune în maxim 24 de ore de la afișarea acestora, la sediul instituției.


Bibliografie pentru postul de Economist gr.II:

 • 1. Legea finantelor publice 500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 2. Legea 53/2003 – Codul muncii, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • 3. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
 • 4. HOTĂR RE nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
 • 5. Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare,
 • 6. OG 119/1999, republicata, privind controlul intern si controlul financiar preventiv, republicata cu modificarile ulterioare;
 • 7. OMFP 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale;
 • 8. ORDIN nr. 923 / 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu
 • 9. Legea contabilitatii 82/1991, republicata, cu modificarile ulterioare;
 • 10. OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Condiții specifice în vederea participării la concurs pentru postul de Inginer gr.I:

 • -Studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul științe inginerești sau specialitatea informatică;
 • -Utilizarea calculatorului și organizarea de fișiere
 • -Utilizare sisteme de operare Windows
 • -Cunoştinţe de operare pe calculator pachet MS Office;
 • -Cunștințe de configurare, depanare a echipamentelor de calcul, perifericelor și rețelelor de calculatoare;
 • -Cunoștințe generale în domeniul multimedia (video, scanner și fotografie);
 • -Cunoștințe generale în domeniul telecomunicațiilor ( rețele VoIP, configurare, depanare echipamente de rețea și terminale: telefoane, fax-uri etc.)
 • -Vechime în specialitatea studiilor: minim 1 an.
 • -Abilităţi reale de comnunicare şi organizare;
 • -Cunostinte suficiente de limba engleza in domeniu, sunt obligatorii,
 • -Disponibilitate la program flexibil

Concursul constă în următoarele etape succesive:

 • 1. selecţia dosarelor de înscriere, perioada 15.02.2017 – 03.03.2017, orele 16.00;
 • 2. proba scrisă, 08.03.2017, orele 12,00 la sediul Teatrului Național Radu Stanca;
 • 3. interviu, 10.03.2017, orele 12.00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Sunt declaraţi admişi candidaţii care au obţinut minim 50 de puncte din punctajul maxim de 100 de puncte.


Calendarul de desfăşurare al concursului:

 • - 15.02.2017 – 03.03.2017, orele 16.00–depunerea dosarelor,
 • - 08.03.2017,
 • ora 12,00 – 14,00, proba scrisă pentru postul de INGINER GR.I
 • - 10.03.2017,
 • ora 12.00 – 14,00, interviu pentru postul de INGINER GR.I

Contestațiile privind rezultatele se vor depune în maxim 24 de ore de la afișarea acestora, la sediul instituției.


Bibliografie pentru postul de Inginer gr.I:

 • -Legea 319 / 2006 – privind securitatea si sănătatea în muncă;
 • -O.G. 21/2007 – privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte.
 • -Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice,
 • -Legea nr. 677/2001 pentru protecția personelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date;
 • -Sisteme de operare;
 • -Rețele de calculatoare;
 • -Instalare și configurații stații de lucru;
 • -Depanare hardware;
 • -Pachetul Microsoft Office;
 • -Sisteme de înregistrre audio/video;
 • -Noțiuni de bază despre rețele de calculatoare;
 • -Noțiuni de bază despre router și rutare;

Candidaţii vor depune dosarele de participare la concurs până în data de 03.03.2017, la sediul Teatrului Național Radu Stanca Sibiu. și vor conține următoarele documente:

 • cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 • copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 • copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 • carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 • cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 • adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 • curriculum vitae.
 • Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
 • În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.
 • Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând www.tnrs.ro. Relaţii suplimentare la sediul Teatrului Național Radu Stanca, str. C.Coposu, nr.2, persoană de contact: Lungoci Florina, telefon: 0731.909285, fax: 0269.210532, E-mail: resurseumane@sibfest.ro.
  
focus
info
programul de spectacole
agenda
turnee
agenda
focus tnrs
info

TNRS, în turneu la Luxemburg cu „Scene dintr-o căsnicie” și la București, în cadrul FNT, cu „10”.

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu prezintă în această seară, 18 octombrie, și mâine, 19 octombrie, la Teatrul Municipial din Esch-sur-Alzette, Luxemburg, spectacolul „Scene dintr-o căsnicie”, în regia lui ..

citeste tot articolul

Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu începe un turneu de două săptămâni în China.

Actorii Teatrului Național „Radu Stanca” Sibiu vor începe un turneu de două săptămâni în China cu spectacolele „Așteptându-l pe Godot” și „Oidip” – ambele regizate de Silviu Purcărete...

citeste tot articolul

Festivalul s-a încheiat, festivalul continuă: Constantin Chiriac în dialog cu Dragoș Bucurenci în cadrul unei noi conferințe speciale FITS.

TNRS și FITS continuă seria conferințelor speciale din acest an cu un nou eveniment, care îl va avea ca invitat, pentru prima data în cadrul acestei platforme de dialog, pe Dragoș Bucurenci. Vineri, 5 octombrie 2018, de la ora 18:00,..

citeste tot articolul

sibfest.ro
link
sibiuartsmarket.ro
link
citiesonstage.eu
link
bespectactive.eu
link
power of diversity
link
ifa.de
link
PIC
link
VOICES
link